Hasta Hakları Yönetmeliği-1998-‘ne göre

     Bir Sağlık Kuruluşuna, sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin;

 1. Hizmetten genel olarak faydalanma:
  Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,
 2. Eşitlik içinde hizmete ulaşma:
  Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya,
 3. Bilgilendirme:
  Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye,
 4. Kuruluşu seçme ve değiştirme:
  Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,
 5. Personeli tanıma, seçme ve değiştirme:
  Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye,
 6. Bilgi İsteme:
  Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye,
 7. Mahremiyet:
  Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya,
 8. Rıza ve İzin:
  Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,
 9. Reddetme ve durdurma:
  Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasını istemeye,
 10. Güvenlik:
  Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,
 11. Dini vecibelerini yerine getirebilme:
  Kuruluşun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye,
 12. Saygınlık görme:
  Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güleryüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya,
 13. Rahatlık:
  Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya,
 14. Ziyaret:
  Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usül ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye,
 15. Refakatçi bulundurma:
  Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye,
 16. Müracaat, şikayet ve dava hakkı:
  Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya,
 17. Sürekli hizmet:
  Gerektiği sürece. sağlık hizmetlerinden yararlanmaya,

HAKKI VARDIR.